За контакти

  ул. "Софийско шосе" 2,
гр. Шумен

  Служебен: 054/87-80-93

   Директор: 0887919932

 proletnadaga34@abv.bg

Работа по проекти

2020/ 2021 учебна година

 • Проект „Заедно за зелено бъдеще“, финансиран от Шуменско училищно настоятелство и съфинансиран от Училищно настоятелство към ДГ „Пролетна дъга“;
 • Национална програма „ Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“, финансирана от МОН, съфинансирана от Училищно настоятелство към ДГ „Пролетна дъга“;
 • Национална програма „Успяваме заедно“, Модул „Хубаво е в детската градина“, финансирана от МОН;
 • Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от ОП НОИР, Дейност 3.2;
 • Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от ОП НОИР , Дейност 1 -Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи; Дейност 2- Педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средства за такси и осигуряване на допълнителен персонал;  Дейност 3 -Осъшествяване на обучения – скрининг тест за деца от 3 до 3 г. и 6 месеца.

 

2019/ 2020 учебна година

 1. От 17.02.1017 до 30.04.2019 г. участие на ДГ „Пролетна дъга“ като партньор на Община Шумен в проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ по Българо- Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи.
 2. „Подобряване на материалната база и инфраструктурата – за здрави и силни деца“, финансиран от Шуменско училищно настоятелство като целеви проект и с 25 % съфинансиран от Училищно настоятелство към ДГ „Пролетна дъга“.
 3. Проект „Дъга от детски клубове – творчески работилници за кутлурна  идентичност“, финансиран от Общински фонд „Култура“ след участие в конкурс.
 4. Участие на ДГ „Пролетна дъга“ в Национална програма „Успяваме заедно“, финансирана от МОН.
 5. Работа по Дейност 1 и Дейност 3 на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 6.