За контакти

  ул. "Софийско шосе" 2,
гр. Шумен

  Служебен: 054/87-80-93

   Директор: 0887919932

 proletnadaga34@abv.bg

Проекти

2019/ 2020 учебна година

  1. От 17.02.1017 до 30.04.2019 г. участие на ДГ „Пролетна дъга“ като партньор на Община Шумен в проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ по Българо- Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи.
  2. „Подобряване на материалната база и инфраструктурата – за здрави и силни деца“, финансиран от Шуменско училищно настоятелство като целеви проект и с 25 % съфинансиран от Училищно настоятелство към ДГ „Пролетна дъга“.
  3. Проект „Дъга от детски клубове – творчески работилници за кутлурна  идентичност“, финансиран от Общински фонд „Култура“ след участие в конкурс.
  4. Участие на ДГ „Пролетна дъга“ в Национална програма „Успяваме заедно“, финансирана от МОН.
  5. Работа по Дейност 1 и Дейност 3 на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  6.