За контакти

  ул. "Софийско шосе" 2,
гр. Шумен

  Служебен: 054/87-80-93

   Директор: 0887919932

 proletnadaga34@abv.bg

За нас

Детска градина „Пролетна дъга” – гр. Шумен 

отваря врати за деца от 3 до 7 годишна възраст на 7 септември 1988 година. В детската градина са обхванати 180 деца разпределени в осем групи. С децата работят 17 високо квалифицирани учители с натрупан опит за интеркултурна комуникация и овладени стратегии за взаимодействие и сътрудничество с деца и родители.  Високият професионализъм на учителите и прилаганите от тях разнообразни форми и интерактивни методи на работа допринасят за разработване, утвърждаване и популяризиране на иновационни технологии в предучилищното образование. 

 През 2001 година детската градина е приета за член на асоциираните към ЮНЕСО училища. Членството в организацията създава възможност за участие в образователни проекти с национална и международна реализация. Чрез тях се разширява обмена на културни ценности от европейски и световен мащаб. Стимулира се творчеството на децата, издига се до основен приоритет толерантността в общуването . 

 През последните години педагогическия екипът работи по проекти към Световната банка; Фондация „Отворено общество”; Датски проекти по екологично образование; ”Културно наследство и култура на мира” към ЮНЕСКО. Голяма част от проектите допринасят за внедряване на междукултурни образователни технологии с цел превенция на рисковете за деца посещаващи детската градина. 

Цялата педагогическа колегия е активен член на Регионален комитет към БНК – ОМЕП – световна организация за предучилищно образование. Всички учители активно участват в национални и международни научно-практически конференции, където споделят своя опит и дават своя ценен принос за формиране у подрастващото поколение дух на общочовешки ценности, уважение, справедливост, толерантност и съпричастност към световните проблеми на предучилищното образование. 

От октомври 2016 г. до април 2019 г. ДГ „Пролетна дъга“ е партньорска организация по проект на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ по Българо-швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи.

ДГ „Пролетна дъга” е желано и любимо място за децата с пространства за игра, познание и общуване; място за сътрудничество, партньорство и просперитет за семействата на нашите деца. Повече от всичко искаме ДГ да е  дом на радостта и веселието, обичта и щастието, творчеството и знанието, място за сигурност и развитие, място с ясни правила и роля в съвремието.

Постигаме целите си по пътя на развитието и партнирането ни с родители, реализиране на спечелени проекти, повишаваме качеството на педагогическия труд чрез квалификационни дейности с учителите и помощния персонал. Чрез гражданското и интеркултурно образование в детската градина поставяме основите на личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност.